Skip to content
tartu-poistekoori-koorikool

Õppimine

Ajalooliselt on koorikoolid tekkinud koorikapellide ja kirikukooride juurde, kus õpiti ka pillimängu. Pilliõppimine toetas koorilaulu ja laulmine pilliõpinguid. Sama printsiipi rakendame ka Tartu Karlova Kooli Koorikoolis. Kooritunnid on meie õppekavas keskse tähtsusega.
Õpilased laulavad vastava vanuseastme kooris, õpivad hääleseadet, solfedžot, muusikalugu. Vastavalt vanusele laulavad lapsed 1. kl kooris, poiste mudilaskooris (2.-3. kl) ja Tartu Poistekooris (4.-12. kl). Võib õppida soololaulu, laulda või mängida ansamblites ja puhkpilliorkestris. Koorikoolis on võimalik õppida kõigil Tartu linna koolide õpilastel ja gümnasistidel.

Tartu Karlova Kooli Koorikooli eesmärgiks on tuua võimalikult palju lapsi koorilaulu juurde,  avastada laste ja noorte loomevõimed ning arendada neid kavakindlalt professionaalseks muusikaõppeks. Karlova Kooli Koorikool on muusikaliseks kasvulavaks Eestimaa täiskasvanute kooridele, et edendada kultuurielu, toetudes maailma kultuuripärandile ning Eesti kultuuritraditsioonidele.
Hariduskeskkonnal on inimese kujunemisel oluline osa. Üldine õigus haridusele ei tähenda, et haridus peaks olema kõigile ühesugune. Käsitledes haridust teekonnana inimsuse juurde, peab haridus olema kohanduv iga inimese eripära, tema annete, kalduvuste, kutsumuse ning  karakteriga.

Õppe- ja kasvatustöö koorikoolis aitab kujuneda isiksusel, kes:

– mõtleb loovalt, oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
– suudab otsustada, teha valikuid ja kanda vastutust;
– suudab iseseisvalt töötada, on valmis koostööks;
– mõistab teadmiste ja süsteemse õppimise tähtsust;
– tunnetab end osana rahvuslikust ja maailmakultuuri pärandist;
– omab eeldusi ja oskusi aktiivseks muusikaliseks tegevuseks, loominguliseks eneseväljenduseks;
– tunnetab end osana Tartu Karlova Koorikooli pikaaegse koorilaulu traditsiooni kandjana.

“Õppetöö, mida ma põgusalt tundma õppisin, üheks raskuspunktiks on koorimuusika. See arendab ühtsustunnet, lubab tippsaavutusi, nõuab distsipliini ja täpsust. Muusika annab jõudu oma saavutuste üle uhke olla, kuid on ka trööstijaks rasketel hetkedel elus.”

– Helmut Spiekenheuer (Düsseldorf, Saksamaa)

Tartu Karlova Kooli Koorikooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

– Kujundada soodsad tingimused tervikliku, arenenud isiksuse kujunemiseks.
– Aidata kaasa laste kunstilise tunnetuse tekkimisele, luua taust teadvuse ja tunnetuste vaheliste seoste avastamiseks.
– Luua tingimused loovuse arendamiseks.
– Eesmärgipäraselt kasvatada lapse individuaalset töövõimet, vastutusvõimet, sihikindlust.
– Äratada lapses huvi, uudishimu lahenduste ja vastuste otsingul ning seda toetada ning säilitada.
– Hoida muusikalist eriandekust ning luua mitmekülgsed piiramatud arenemisvõimalused.
– Kasvatada kunstilise tunnetuse kaastoel eetilist, kõlbelist, vastutustundliku mõtlemisviisiga noort inimest ning seeläbi parandada ühiskonna eetilist kvaliteeti.
– Säilitada elukestev muusikaarmastus, musitseerimisrõõm, muusikast saadava energia ja toe vastuvõtuoskus.

Tartu Karlova Kooli Koorikooli õppe- ja kasvatustöö printsiibid

– Käsitleda haridust kompleksselt, luues seoseid erinevate tunnetuste ja teadvuse vahel.
– Toetada õpilase loovust ja suunata seda sihikindlalt individuaal-, rühma-, klassi-, kooriõppeprotsessis.
– Teha õppeprogrammidealast koostööd Eesti Muusikakoolide Liiduga.
– Teha tihedat koostööd teiste koolide, kooride, muusikakoolide, koorikoolide, professionaalsete orkestrite, Vanemuise teatriga.
– Teha tihedat koostööd lastevanematega.

Hääleseade

Iga koorilaulja saab nädalas ühe tunni hääleseadet. Õpetajateks on vastava vanusastme dirigendid. Tunni eesmärgiks on arendada laste hääle tekitamise oskusi, laulmise julgust ja ühtlustada erinevaid hääletämbreid. Hääleseade tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.

Soololaul

Õpitakse valikainena, kui õpilane laulab poiste või tütarlaste mudilaskooris, lastekooris, neidudekooris Kurekell või Tartu Poistekooris. Kui õpilane ei laula nendes koorides, kuid soovib soololaulu õppida, saab seda teha tasu eest (48,86 € kuus) kirjaliku avalduse alusel. Tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.
Õpetajaks Tiia Puhvel, kontsertmeistriks Marika Lang.
Soololauljad esinevad kooli aktustel, Tartu linna avalikel üritustel, Tartu Linna Haridusosakonna ja ka Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud aineolümpiaadide võitjate autasustamistel.

Soololaulu õpilased on osa võtnud Raimond Valgre nimelisest laulukonkursist, Rudolf Jõksi vokaalsolistide konkursist, Põhjamaade vokaalsolistide konkursist. Igal aastal käiakse rahvusvahelisel laste ja noorte akadeemilise laulu konkursil Kohtla-Järvel, kus meie kooli õpilastel läheb reeglina hästi.

Paljud solistid laulavad ka ansamblites ning on osalenud Vanemuise teatri muusikaetendustes “Evita”, “Mary Poppins”, “Helisev muusika”, “Cabaret”, “Werther”.

Instrumendiõpetus

2.- 6. klassini võimalik õppida klaverit (õp Merike Muttik, Heidi Ots, Olga Kapustina, Kai Klein), viiulit (õp Anne Lukk), plokkflööti (õp Tiia Kütt), akordionit (õp Lehti Anja). Tunni pikkus on 1/2 akadeemilist tundi nädalas ning tunnid toimuvad õpetajaga kokkulepitud ajal.
Plokkflöödi õpilased (poisid) jätkavad 5. klassist vaskpuhkpilli (õp Jaan Tilgar) või puupuhkpilli (õp Margus Kasemaa) õppimisega ning mängivad puhkpilliorkestris ja puhkpilliansamblites.

Alates 7. klassist on võimalik jätkata instrumendi õppimist lisatasu eest.

Instrumendiõpetuse kuutasu on kehtestanud Tartu Linnavalitsus:

1/2 akadeemilist tundi nädalas – 30 € kuus
1 akadeemiline tund nädalas – 60 € kuus

Tasulist instrumendiõpetust on võimalik õppida ka üldklasside õpilastel kõikides vanuseastmetes vabas vormis esitatud taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada 1. septembriks koorikooli juhatajale.

Täpsema kirjelduse Tartu Karlova Kooli Koorikooli õppetööst leiate koorikooli õppekavast: Koorikooli Õppekava